۸/۱۰/۱۳۹۵

پرسید تو خوشبختی؟ و بعد اضافه کرد خوشبختی تو یکی از آرزوهامه.
جوابی نداشتم. هم خوشبختم و هم نیستم.

هیچ نظری موجود نیست: