۶/۰۱/۱۳۹۵

فاصله

گاهی از فکر جایی که دوست دارم باشم، نفسم می‌گیرد. از این همه فاصله. از این همه سرزمین و انسان و قاره که در میان.

هیچ نظری موجود نیست: