۳/۲۷/۱۳۹۵

خنک و خلوت و ساکت

بعدها و سر فرصت، شاید وقتی که تابستان تمام شد، این شب‌ها را بنویسم. پرسید چرا تهران را دوست داری؟ گفتم چون بغلم می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست: