۲/۱۸/۱۳۹۵

فائق آمدن بر طبیعت راه‌حل بسیار مناسبی برای مقابله با غم‌ها یا ناکامی‌هاست. کمی فشار جسمی، به نفس افتادن، تحمل وزش‌های سرد باد یا تابش مستقیم و گرم خورشید و فتح کردن، گیرم ارتفاعی چند متری یا صخره‌هایی نه چندان بزرگ و سخت، حس غلبه کردن، پیروز شدن و توانستن به آدمی‌زاد می‌دهد. شاید به همین خاطر است که وقت دردسرهای بزرگ روحی، دلت می‌خواهد از خودت کار بکشی. جسمت را هی ورز بدهی و بتکانی تا بلکه از درزهای آن، اوراد غمگین و زخم‌های ناسور روانت راهی به بیرون پیدا کنند. 

هیچ نظری موجود نیست: