۱/۰۴/۱۳۹۵

ماهی هم در آب غرق می‌شود

براش نوشته بودم بهت یک تجربه تازه میدم. بودن کنار کسی که از پیشت رفته. پیشت هم باشم، منو ببینی هم، باز نمی‌دونی کجام. چون پیش تو نیستم.
جواب داده بود حرفت انصاف نیست. جواب دادم فقط همین؟ انصاف نیست؟ تو باید از این حرف من، خودت رو از تراس خونه‌ت پرت می‌کردی پایین. که این‌طور گم کردن آدم‌ها ته دنیاست.
در جواب شکلک غمگین و سکوت فرستاد.
من؟ انگار غرق شده بودم.

هیچ نظری موجود نیست: