۱۲/۰۴/۱۳۹۴

گفتم فکر می‌کنم اما حتی وقت گفتن هم می‌دانستم تصمیمم چیست.
و تکه تکه شدن راز آن وجود متحدی بود که آفتاب....
حتی دلم نمی‌خواهد گریه کنم.

هیچ نظری موجود نیست: