۴/۰۲/۱۳۹۴

منجی/جلاد

به برخی هم باید گفت لطفن همیشه حالتان خوب باشد. که وقتی حالتان بد، ترسناکید و حتی وقیح. چشمتان را می‌بندید و شمشیر آخته هم دستتان. لطفن همیشه حالتان خوب، بلکه کمتر زخم بزنید. گاهی رنج و غم و تشویش و نتوانستن و نشدن و الخ از آدمی‌زاد جلاد می‌سازد. از بدی بازی روزگار هم یکی همین که جلادِ آدم یا آدمیانی که تا دیروز برای ایشان اصرار به منجی بودن داشتیم.

هیچ نظری موجود نیست: