۳/۲۲/۱۳۹۴

۲۳ خرداد ۱۳۸۸

توی زندگیم خیلی حس‌های منفی را دیدم و بعدها فراموش کردم. عشق و هجر، دوری و فراق، غصه‌ی لبالبی که جان می‌گرفت وووو... اما شش سال پیش، این ساعت‌ها شروع درد عمیقی بودند. شروع تجربه‌ای دگرگون‌کننده و شروع یک اندوه جان‌سوزِ سنگین.
چقدر عمر خواهم کرد؟ نمی‌دانم اما این را خوب می‌دانم که تا پایان زندگی‌ام ناباوری و حیرت ساعت‌های اولیه ۲۳ خرداد سال ۸۸ از ضمیرم پاک نخواهد شد که نخواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: